Základní informace pro oznamovatele protiprávního jednání dle zákona č. 171/2023 Sb.

Kdo může oznámit

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba (pracovník), která ve vztahu k příspěvkové organizaci Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) zákona č. 171/2023 O ochraně oznamovatelů (dále jen Zákona).

Co může oznámit

Možné protiprávní jednání, které nese znaky trestného činu nebo přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty s horní hranicí alespoň 100 000 Kč, porušuje zákon nebo jiný právní předpis nebo předpis EU a oznamovatel se o něm dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zaměstnanec, smluvní partner, stážista apod.).

Oblasti porušení

 • zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž a veřejné dražby;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní špinavých peněz;
 • daně z příjmu právnických osob;
 • ochrana spotřebitele;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnost sítí elektronických komunikací a informačních systémů;

Jak se oznamuje

Zvláštním, nezávislým a samostatným komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele a jeho osobních údajů. Je možné podat oznámení pouze ve výše uvedených oblastech. S oznámeními mimo zmíněné oblasti je nutné se obrátit na jiné kompetentní orgány veřejné moci nebo na soud.

Obsah oznámení

 • identifikace oznamovatele: jméno, příjmení, datum narození, případně další údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (dle Zákona nelze podat anonymní oznámení),
 • podrobné vylíčení protiprávního jednání (předmět oznámení, kde se o něm oznamovatel dozvěděl atd.),
 • důkazy a podkladové materiály.

Příjem oznámení jen příslušným osobám

Písemně:

v listinné podobě v obálce s označením „whistleblowing“ na adresu:

Středisko služeb školám Plzeň
Částkova 78
326 00 Plzeň

Tato oznámení jsou přijímána a vyřizována určenou příslušnou osobou mimo běžnou komunikaci a je chráněna identita oznamovatele.

Elektronicky:

na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Ústně:

telefonicky i osobně (po domluvě termínu) v době pondělí až pátek 8,00 až 12,00 na telefonu 377 468 128.

Je-li oznámení učiněno ústně nebo telefonicky je příslušná osoba povinna pořídit zvukovou nahrávku oznámení se souhlasem oznamovatele nebo jeho přepis.
Příslušnými osobami k vyřízení Oznámení jsou určeni pracovníci organizace:

Václav Hodoušek, Martina Beštová

Oznámení je možné podat i přímo na Ministerstvo spravedlnosti ČR, více informací na stránkách www.justice.cz.

Lhůty

Oznamovatel má právo být do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozuměn o jeho přijetí a o výsledku posouzení vyrozuměn nejdéle do 3 měsíců na elektronickou nebo poštovní adresu, kterou oznamovatel uvedl, pokud se tohoto práva předem nevzdal. Vyrozumění nebude odesláno, pokud by jeho odesláním mohlo dojít k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele a jeho osobních údajů, případně třetí osoby.

GDPR

Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány pro účely řešení oznámení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a souvisejících předpisů.

Poučení

V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku (s možností uložit pokutu až do výše 50 000Kč dle § 23 odst. 2 Zákona) nebo trestného činu.