Povinností všech je využívat pouze legální software a jinak tomu není ani na školách. Mnoho škol ale bojuje s evidencí licencí a jejich dokládání. 

Stále více je faktem, že školy neumí správně evidovat licence a to bohužel vede i k nemožnosti jejich doložení a tím používání nelegálního softwaru. Pokusím se tedy objasnit postup, jakým se zjišťuje používaný software, jak se dokládá legalita a jaký je efektivní způsob evidence licencí pro počítačová zařízení.

Softwarový audit

V případě, že je nutné doložit legalitu veškerého software, bude prvním krokem provedení tzv. softwarového auditu. Způsobů, jak takovýto audit provést je několik, ale výsledek je vždy stejný. Každé zařízení, které je v majetku organizace, projde auditem a zpráva obsahuje technické informace o tomto zařízení a především seznam veškerého nainstalovaného software na zařízení.

Softwarový audit je nutné provést na všech zařízení, které jsou v majetkové evidenci, bez ohledu na to, kde se zařízení nachází, či která osoba jej používá.

Spiceworks SW auditVždy se vychází z majetkové evidence, ze které se zjistí zařízení (počítač, notebook, tablet a další) a na těch se tento audit provádí. Softwarový audit je možné provést jako síťový, tedy z jednoho centrálního počítače (serveru) se provede audit všech zařízení, připojených v síti. Bohužel takto nelze provést audit u zařízení, která připojená v síti nejsou, nebo u zařízení, které jsou v době provádění auditu vypnutá. Pak nezbývá nic jiného, než tyto zařízení obejít jedno po druhém a softwarový audit provést přímo u počítače. 

Audit lze provést zcela "ručně". Tedy na konkrétním zařízení zobrazit jeho nainstalovaný hardware a software. Existují ale aplikace, které mohou s touto činností pomoci. Ty mohou být zcela zdarma (např. HWinfo), nebo placené (např. AIDA64). Nejsložitější jsou pak síťové nástroje, ale výhodou je vzdálené získávání informací (např. Spiceworks).

Faktury a nabývací doklady

Druhým krokem je následné nalezení všech dokladů o zakoupení veškerého software. Zde bývá největší problém, jelikož tímto dokladem mohou být faktury od počítačů v případě, že byl software zakoupen spolu se zařízením (např. OEM licence OS Windows). Tyto faktury ale mohou být i několik let staré a velmi těžko se dohledávají, vzhledem k tomu, že samotné zařízení je již několik let po záruční době. Takto je nejčastěji nutné doložit zakoupení operačního systému Windows. Licence také lze zakoupit samostatně a jsou pak buďto na samostatné faktuře, ale mohou být na společné faktuře s dalšími licencemi, hardwarem atp. Nabývacím dokladem k doložení licencí může být též darovací smlouva a další dokumenty. Proto je někdy velmi obtížné doložit veškeré licence pro software, který je na zařízení nainstalován.

Na nabývcím dokladu musí být licence jednoznačně identifikovatelná, tedy přesný název software, jeho verzi, edici, a další označení k přesnému určení konkrétního software. Např. označení "včetně OS Windows" není jednoznačně určující. Správné označení je například Windows 10 Pro Upgrade, Windows Vista Business OEM, apod. Zkratky jsou povolené, pokud z nich lze určit konkrétní informace. (WinXPh - Windows XP Home).

Operační systém Windows je v multilicenčních programech vždy jako upgrade. Je tedy nutné mít tzv. podkladovou licenci. Tou je většinou doložení předchozí zakoupené licence operačního systému v OEM verzi.

Párování dokladů a softwaru

Po nalezení všech dokladů k zařízení, faktur a smluv, na kterých je doloženo legální nabytí software je nutné spárovat tyto doklady s předchozími zprávami ze softwarového auditu. Zde je nutná dobrá znalost licencování jednotlivého software. Ze softwarového auditu se u každého zařízení zjistí, jaký z nainstalovaného softwaru podléhá komerční licenci, jak se tato licence dokládá a následně se přiřazují doklady o nabytí licence k jednotlivým zařízením. Výjimkou je pouze software "zdarma". U takovéhoto software vždy pozor na podmínky využívání "zdarma". Velmi často se jedná pouze o nekomerční použítí (což není školství)! Naopak některý placený SW lze na základě výjimky využívat ve školství zdarma. Vždy je nutné nastudovat konkrétní podmínky použití daného software.

Za legalitu softwaru, nainstalovaného na všech zařízeních v majetku organizace odpovídá vždy vedení.

Po spárování nabývacích dokladů a jednotlivých zařízení je pak jednoznačně prokazatelné, zda je software instalovaný na zařízeních provozován legálně, či nikoli. V případě, že není možné doložit nabytí licence, není možné ani provozovat takový software, jelikož se jedná o jeho nelegální provoz, stejně tak, jako když je software provozován v rozporu s licenčním ujednáním (pravidly pro používání software).

Legalizování a vyřazování

V tuto chvíli je tedy jasné, jaký software je provozován na kterém zařízení legálně, jaký je provozován v rozporu s licenčním ujednáním a jakému softwaru nelze doložit licence, a je proto provozován nelegálně. Je tedy nutné bez prodlení dát věci do pořádku. V případě, že je na zařízení vše v pořádku a veškerý software je provozován legálně, máme vyhráno. Takové zařízení je bez problémů. Většinou se ale najde více, či méně zařízení na kterých licence chybí, nebo je software provozován v rozporu s licenčním ujednáním. V takovém případě je několik možností, jak situaci řešit. Nejjednodušší je nelegální software odinstalovat. Pokud ale chcete tento software na zařízení provozovat, musí se zakoupit nová a platná licence. Může se ale také stát, že zařízení je tak staré, že se nevyplatí legalizovat na něm nainstalovaný software, jelikož cena za nové licence by byla i několikanásobně vyšší, než je stávající hodnota zařízení. V takovém případě vždy doporučuji zařízení neprodleně vyřadit z majetku, přestat jej používat a koupit zařízení nové, včetně licencí na software. Zdá se to na první pohled jako dražší řešení, ale opak je pravdou. Staré zařízení totiž může kdykoli dosloužit a pokud na takové zařízení koupím licence, které budou svázané s tímto zařízením, s jeho vyřazením dojde také k vyřazení licence.

Několik praktických rad, jak neudělat chybu

Školská zařízení jsou vždy z pohledu licencování chápána jako komerční subjekt. Není tedy možné využívat takový software, který je sice zdarma, ale pouze pro nekomerční použití. Velká část software lze proto pořídit za zlevněné ceny pro školská zařízení (například licence Select Plus, nebo EES od společnosti Microsoft).

OEM licence operačního systému Windows je vždy vázána na zařízení, se kterým byla tato licence zakoupena a je nepřenosná. S vyřazením takovéhoto zařízení z evidence je automaticky vyřazena i licence OEM. To se také týká výměny základních součástí počítače, například při jeho renovaci z důvodu většího výkonu. V takovém případě je nutné zakoupit i novou licenci OEM. Výjimkou je oprava zařízení.

CoA stitekV případě nemožnosti doložení legálního nabytí softwaru je provozování takového softwaru na jakémkoli zařízení nelegální a to i v případě, že byl software s tímto zařízením zakoupen. Legální nabytí lze dokázat většinou nabývacím dokladem. Tzv. CoA štítky, které byly dříve vylepovány na počítače a obsahovaly licenční číslo NEJSOU dokladem o legálním nabytí licence.

Upgrade znamená přechod na novější verzi. V případě zakoupení pouze upgradu na vyšší verzi software, jehož součástí není základní licence, je nutné evidovat i předchozí "základní" licence. Toto platí především při zakoupení upgrade operačního systému Windows z některých multilicenčních smluv. V případě nemožnosti doložení podkladové licence (nabytí plné, nebo OEM verze) je tento upgrade nepoužitelný a provozování operačního systému Windows pouze na základě zakoupené upgrade licence je nelegální.

V případě nákupu licencí s omezenou dobou platnosti, jako jsou licenční pronájmy, je možné provozovat tento software pouze po dobu zakoupení pronájmu licence. Po jejím vypršení je nutné prodloužit období trvání licence, nebo software ze zařízení odinstalovat. Provozování softwaru po uplynutí doby platnosti licence je nelegální.

Každý software má pravidla, podle kterých jej zle legálně používat. Tyto pravidla je nutné znát pro určení podmínek, za kterých je možno software využívat a jejich nedodržení je trestné a použití softwaru v rozporu s těmito pravidly je nelegální.

Jak tedy nejefektivněji evidovat licence?

Každý, kdo se stará o IT techniku na školách bude mít jistě vlastní systém, jak evidovat nejen jednotlivá zařízení, ale také licence. Z vlastní zkušenosti tak mohu doporučit jen to, co sám používám. Jedná se o velmi jednoduchou evidenci, ale zároveň velmi přehledný systém. Každé zařízení má vždy své majetkové evidenční číslo. Pro takovéto zařízení (počítače, notebooky, tablety a další zařízení, ve kterých mohou být nainstalované programy) mám vlastní složku. Složka je označena majetkovým evidenčním číslem, popřípadě také názvem nebo typem zařízení a osoby, která dané zařízení používá a její umístění (číslo místnosti). Takto je velmi rychle dohledatelné o jaké zařízení se jedná, kde se nachází a kdo jej používá. Každá složka pak obsahuje informace o zařízení (zmiňovaný softwarový audit, nebo například vytištěnou stránku z internetu o tomto zařízení), dále pak kopii veškerých nabývacích dokladů (faktury, smlouvy, dodací listy atd.) a také další informace, většinou technického charakteru, vzhledem k tomu, že na Středisku služeb školám také spravuji techniku.

V případě, že nakupuji například licence ve větším množství, nakopíruji nabývací doklad tolikrát, kolik licencí pro daný software je na dokladu zakoupen a kopie těchto dokladů pak vložím do všech složek zařízení, kterých se tato licence týká. Jedinou výjimkou jsou licence, které jsou koupené pro celou organizaci, nebo například pro celou pobočku (např. licenční smlouva EES, antivirový software pro celou pobočku, atp.), které mají vlastní složku a na dokladu je poznámka, čeho se licence týkají (antivir pro danou pobočku). Zde je pak ale nutné aby počet zařízení, na kterých je software nainstalován odpovídal počtu kusů (licencí) zakoupeného softwaru.

V průběhu času jsem zdigitalizoval evidenci HW a SW a vedle poměrně náročného automatické síťové inventarizace v podobě sw Spiceworks mám také dle mého názoru velmi povedenou webovou aplikaci psanou v php s názvem GLPI Project, která je přímo určená na evidenci HW a SW, umí k evidovaným zařízením nahrávat dokumenty v PDF, párovat zařízení mezi sebou (počítač + tiskárna + monitor), vést jejich uživatele, umístění a mnoho dalšího.

Otázka licencování není jednoduché téma. Každý software má svá pravidla, podle kterých je možné jej legálně využívat a není lehké, se ve všech pravidlech zorientovat. V případě, že si nevíte rady, vždy je k dispozici internet, na kterém lze většinu informací o používání softwaru najít a když ani ten nepomůže, stačí se obrátit na výrobce softwaru, nebo na odborníky, kteří se licencováním softwaru zabývají.

Martin Klečka

IT konzultant, Středisko služeb školám Plzeň

3 duben 2023
Základem síťové infrastruktury je především kabeláž a její zakončení. Bez správně navržené a dimenzované kabeláže síť fungovat nemůže. Bohužel je kabelová infrastruktura často opomíjená, nebo...
22 březen 2023
Od dubna 2023 dojde k několika změnám, týkajícím se správě licencí pro zákazníky smlouvy Select Plus. Přístup na Volume Licensing Service Center (VLSC) bude možný pouze „Pracovním / školním účtem...
7 březen 2023
Především (nejen 😉) díky mojí pracovní vytíženosti publikuji druhou část „Správné sítě“ poněkud se zpožděním od původního plánu. Tak nebudu zdržovat dlouhými úvody a pustím se rovnou do dnešního...
3 leden 2023
O čem to bude? Už více než 15 let mám díky práci na Středisku služeb školám Plzeň jako IT konzultant náhled do IT ve školství. Ač se za tuhle dobu IT infrastruktura ve školách jistě o dost zlepšila,...
9 květen 2022
Webinář je druh schůzky v aplikaci Microsoft Teams, která umožňuje vedle běžného audio-video hovoru s možností sdílení obsahu také registraci účastníků schůzky, kteří jsou zpravidla v roli...
22 březen 2021
Stále častěji se setkávám s dotazem na nastavení Multi-factor autentizace (MFA) v Office 365, především vypnutí nucené MFA pro všechny uživatele v rámci jednoho tenantu. Toto vynucení je součást...